OSTUTINGIMUSED

 

OSTUTINGIMUSED
1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.ahjud.ee omanik Rändrüütel HP OÜ
vahel www.ahjud.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.ahjud.ee vahendusel toodete ostmisel
tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Rändrüütel HP OÜ on õigustatud www.ahjud.ee arengust tulenevalt parema ja turvalisema
kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja
muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.ahjud.ee kaudu. Tingimuste ja
hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti
leheküljel www.ahjud.ee . Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste
jõustumist, kohaldatakse Teie ja Rändrüütel HP OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse
edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
2. Hinnad
2.1. www.ahjud.ee hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4
sätestatule.
2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.3. www.ahjud.ee olevad hinnad võivad erineda teistest Rändrüütel HP OÜ kaupluste hindadest.
3. Tellimuse vormistamine
3.1. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluva
summa laekumisest Rändrüütel HP OÜ arvelduskontole.
3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi
tasumisele kuuluva summa laekumisest Rändrüütel HP OÜ arvelduskontole.
3.6.www.ahjud.ee sooritatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E-R kl 10.00-17.00). Kui
tellimuse esitamise aeg jääb hiljemaks kui reedel kl 14, toimub tellimuse vormistamine järgneval
esmaspäeval.
4. Toodete eest tasumine
4.1. Toodete eest saate tasuda arvel näidatud panga arvelduskontole.
4.2. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.
4.3. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.
5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie
poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.
5.2. Laos olevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 3-7 päeva.
5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et
toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel
juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Rändrüütel HP OÜ
ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti
teel 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.5. ning ühtlasi
anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote
kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt
täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega)
tagastatakse Teile.
5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et
täpsustada toodete kohaletoomise aeg.
5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem
muutmine ei ole võimalik.
5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja
arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Rändrüütel HP OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete
kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud
Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame
tungivalt Teil tooted üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane
märkus. Palume Teil vigastatud tootest teatada elektronposti aadressile kaminakeskus@gmail.com.
6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
6.1. Kõikidele www.ahjud.ee ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Ostjal on VÕS § 56
lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada kaup muu toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul
alates kauba üleandmisest. Selleks peab ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses
märkida ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning tellimuse nr.) e-maili teel
kaminakeskus@gmail.com ning tagastama seejärel tellitud kauba Rändrüütel HP OÜ-le. Vastavalt VÕS
§ 56 lg 25 tõendab lepingust taganemist tarbija.
6.2. Tellimusest taganemise korral punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse raha kauba eest, muu hulgas
tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud, samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 päeva
jooksul alates kauba kättesaamisest Müüja poolt. Kui tarbija on sõnaselgelt valinud Rändrüütel HP OÜ
pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea
Rändrüütel HP OÜ tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
6.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis.
Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend
avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja
olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama
kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid ). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud
veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
6.4. Teil tuleb kanda lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei
ole kokku leppinud teisiti.
6.5. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis
ei ole tingitud Rändrüütel HP OÜ; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Rändrüütel HP
OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile
tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Rändrüütel HP OÜ Teile tasaarvestamise
avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus
tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse
vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja
Rändrüütel HP OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul
kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine.

7.1. Rändrüütel HP OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt
võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2 aastat ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise
päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

7.2. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse korral on Teil õigus nõuda asja parandamist või asendamist. Juhul, kui asja parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või asja parandamisega/asendamisega põhjustatakse tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi või ettevõtja on keeldunud õigustamatult tarbija kaebust lahendamast, on tarbijal õigus ka lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist (võlaõigusseaduse § 222 lg 1, § 223);

7.4.Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos

transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos
transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. Rändrüütel HP OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Rändrüütel HP OÜ ees teisele poolele
käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud
juhtudel ja ulatuses.
8.2. Rändrüütel HP OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest
juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Rändrüütel HP OÜ ei saanud
mõjutada ning mille saabumist Rändrüütel HP OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
9. Muud tingimused
9.1. Kõiki www.ahjud.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi
isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest
õigusaktidest.

9.3. Teie ja Rändrüütel HP OÜ vahel seoses www.kaminakeskus.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusesse, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon, mis asub Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon:620 1707, elektronpost: info@tarbijakaitseamet.ee või Harju Maakohtusse.

Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Diskleimer
10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
10.2 Rändrüütel HP OÜ jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Antud juhul jätab Rändrüütel HP
OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva
jooksul.
10.3 Rändrüütel HP OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest
probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis. Sellest
tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga
müümisele.)
10.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust
uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib www.ahjud.ee toote infos
esineda ebatäpsusi.
Antud juhul Rändrüütel HP OÜ ei võta vastutust toote andmete õigsuses.
10.5 www.ahjud.ee olevad hinnad võivad olla erinevad kaupluste omadest.

http://ec.europa.eu/odr